Selasa, 20 September 2011

SILABUS TAFSIR - I

SILABUS MATA KULIAH TAFSIR - I

Kode Mata Kuliah: INK 3006
Mata Kuliah: Tafsir I
Komponen: MKK
Fakultas: Tarbiyah
Jurusan/Prodi: Pendidikan Agama Islam (TPA)
Program: Strata Satu (S1)
Semester: III
Unit: 2/Ruang 1
Bobot SKS: 2
_____________________________
Dosen: DR. H. Hasan Basri, MA
_____________________________

NIP. : 19630502 199303 1 005
HP.: 0812 8780317

E-mail: hasbaria@yahoo.com
Website: http://www.mihrabia.blogspot.com
Facebook: Hasbaria Mardawy


___________________________________________________________________________


A. Tujuan

Agar mahasiswa dapat memahami dengan baik penjelasan ayat-ayat al-Qur’an, menghafal dan mempraktikkannya dalam kehidupan tentang pesan dan pelajaran yang terkandung di dalamnya.

B. Topik Inti:

1. Tafsir ayat-ayat dalam surat al-Fatihah
a. Nama Lain dari al-Fatihah
b. Masalah Ta’awwudz
c. Masalah Basmalah
d. Masalah Jumlah Ayat
e. Hukum Membacanya
f. Masalah Membaca Amin
g. Cakupan Isinya

2. Tafsir ayat-ayat tentang Risalah
a. Al-Nahl/16: 36
b. Al-Jumu’ah/62: 2
c. Al-Hajj/22: 75
d. Al-Hadid/57: 25
e. Al-Fath/48: 28
f. Saba’/34: 28
g. Al-Anbiya’/21: 107-108
h. Al-Ma’idah/5: 67
3. Tafsir ayat-ayat tentang Hari Akhirat

a. Al-Anbiya’/21: 1
b. Al-A’la/87: 16-17
c. Qaf/50: 19-22
d. Yasin/36: 78-82
e. Al-Qiyamah/75: 1-15
f. Al-Naba’/78: 17-20
g. Al-Nazi’at/79: 34-46
h. ‘Abasa/80: 33-42
i. Thaha/20; 15-16

4. Tafsir ayat-ayat tentang Manusia
a. Al-Isra’/17: 70-72
b. Al-Tin/95: 4-8
c. Al-Ma’arij/70: 19-35
d. Al-Insan/76: 1-3
e. Al-Mu’minun/23: 12-16
f. Al-Fajr/89: 15-20
g. Al-Balad/90: 1-20

5. Tafsir ayat-ayat tentang Ibadah
a. Al-Dzariyat/51: 56
b. Al-Baqarah/2: 21
c. Thaha/20: 14
d. Yasin/36: 60-62
e. Maryam/19: 65
f. Al-Nahl/16: 36
g. Al-Hajj/22: 77
h. Al-Zumar/39: 2-3
i. Al-Mu’minun/23: 32
j. Al-Anbiya’/21: 25, 92
k. Al-Kahfi/18: 110

6. Tafsir ayat-ayat tentang Masyarakat (Sosial)
a. Al-Nisa’/4: 1
b. Al-Hujurat/49: 10-13
c. Ali ‘Imran/3: 104, 110, 112
d. Al-Ra’du/13: 11
e. Al-Anfal/8: 53
f. Al-Hajj/22: 41
g. Al-Taubah/9: 71-72
h. Al-An’am/6: 165

7. Tafsir ayat-ayat tentang Hubungan antar Agama
a. Al-Mumtahanah/60: 7-9
b. Al-Baqarah/2: 120, 139, 212
c. Ali Imran/3: 64
d. Al-Kafirun/109: 1-5

8. Tafsir ayat-ayat tentang Alam
a. Al-Baqarah/2: 29
b. Al-A’raf/7: 54
c. Ali Imran/3: 27, dan 190-191
d. Al-Ghasyiyah/88: 17-20
e. Ibrahim/14: 32-34
f. Yasin/36: 38-40
g. Yunus/10: 5
h. Al-Nahl/16: 12
i. Al-Anbiya’/21: 30
j. Al-Hajj/22: 65
k. Fathir/35: 41

9. 9. Tafsir ayat-ayat tentang Sejarah
10. a. Hud/11: 120
11. b. Al-Ahzab/ 33: 38-39, 62
12. c. Fathir/35: 44
13. d. Al-Ma’idah/5: 81-84
14. e. Yusuf/12: 3
15. f. Al-Baqarah/2: 124-129
16. g. Ali Imran/3: 96-97
17.
10. Tafsir ayat-ayat tentang Qadha’ dan Qadar
a. Ali Imran/3: 145, 185
b. Al-An’am/6 : 2-3
c. Al-Taubah/9: 51
d. Al-Hadid/57: 22-23
e. Al-Nisa’/4: 78-79
f. Al-Munafiqun/63: 11
g. Al-Furqan/25: 2
h. ‘Abasa/80: 17-23
i. Al-Ra’du/13: 26
j. Al-Qamar/54: 49

11. Tafsir ayat-ayat tentang Akhlak
a. Al-Qalam/68: 4
b. Al-Ahzab/33: 21, 70
c. Al-Nisa’/4: 36, 58
d. Al-Ma’idah/5: 8
e. Al-A’raf/7: 56
f. Al-Taubah/9: 119
g. Al-Nahl/16: 90
h. Luqman/31: 18-19
i. Al-Isra’/17: 23-24
j. Al-Nur/24: 27-31 dan 58-59

12. Tafsir ayat-ayat tentang al-Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahy ‘an al-Munkar
a. Ali ‘Imran/3: 104, 110
b. At-Taubah/9: 71
c. An-Nahl/16: 90
d. Al-Hajj/22: 41
e. Al-A’raf/7: 157

C. Manhaj al-Tafsir

A. Teks Ayat
B. Tarjamah al-Ayat
C. Makna Ijmali
D. Pengertian Istilah (Mufaradat)
E. Asbab al-Nuzul (jika ada)
F. Tafsir al-Ayat
• Dapat diperkaya dengan ayat-ayat lain yang ada hubungannya
• Dapat ditambah hadits-hadits sebagai pendukung penjelas ayat
• Dapat dimasukkan pendapat-pendapat ulama yang relevan
G. Khulashah: Hikmah al-Tasyri’ al-Islami (berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan)
H. Maraji’ (Bibliografi)


D. Referensi

1. Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi.
2. Syaikh Muhammad ‘Abduh, Tafsir al-Manar.
3. Muhammad ‘Ali al-Shabuni, Shafwah al-Tafasir.
4. Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Qur’an.
5. Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani.
6. Mahmud Hijazi, Tafsir al-Wadhih.
7. Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim.
8. Zaglul al-Najjar, Mukhtarat min al-Tafsir al-Ayat al-Kauniyyah fi al-Qur’an al-Karim (3 Jilid).
9. Hamka, Tafsir al-Azhar.
10. Quraish Shihab, Tafsir al-Fatihah.
11. Tim Penyusun, Tafsir Pase.
12. Hasan Basri, et.al., Cakrawala Ilmu dalam al-Qur’an.
Semester Ganjil Tahun 2011/2012


------------------be the best-------------------------------------

Tidak ada komentar:

Posting Komentar