Jumat, 31 Oktober 2014

TUGAS INDIVIDUAL KULIAH MAZAHIB ISLAMIYAHFAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH


 


TUGAS INDIVIDUAL MAHASISWA MATA KULIAH
MAZAHIB ISLAMIYAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015
[HARI KAMIS, RUANG 56]
DOSEN: DR. H. HASAN BASRI, MA


 


A.      Prosedur Penulisan Makalah

1.      Tugas penyusunan makalah bersifat individual, sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, dan disajikan dalam diskusi/seminar kelas.
2.  Makalah dibuat sesuai dengan standard ilmiah atau kaidah penulisan ilmiah: mencantumkan footnotes/catatan kaki, mempunyai rujukan/referensi atau daftar pustaka.
3.      Menggunakan referensi/rujukan sekurang-kurangnya 4 (empat) buku atau kitab. Sebagai informasi penopang atau tambahan boleh mengakses internet dengan menyebutkan nama situsnya dan diedit bahasanya serta tanggal/bulan/tahun akses.
4.      Makalah diketik 1,5 spasi (font Times New Roman ukuran 12), dengan kertas ukuran A4, ketebalan minimal 5 (lima) halaman.
5.      Seluruh makalah harus sudah selesai paling lambat tanggal 20 November 2014 dan dikumpulkan pada Ketua Kelas.
6.      Setelah selesai diskusi kelas, makalah diperbaiki (direvisi) dan disempurnakan sesuai dengan saran, kritikan dan komentar dalam diskusi.
7.      Makalah yang sudah diperbaiki diserahkan kembali sebagai tugas akhir semester (final), selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 2015, dalam bentuk print-out/dijilid.

B.       Nama Pemakalah, Judul dan Jadwal Presentasi

NO.
URUT
NAMA
PEMAKALAH
JUDUL
MAKALAH
JADWAL
PRESENTASI
01
ASRIL FAHMI
SEBAB-SEBAB MUNCULNYA MAZHAB-MAZHAB DALAM ISLAM

20-11-2014
02
MERRY SAFRINA
MAZHAB SYI’AH IMAMIYAH: SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

20-11-2014
03
SRI WAHYUNI
MAZHAB SYI’AH ZAIDIYAH: SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA


20-11-2014
04
RISKA FADHILAH
MAZHAB SYI’AH ISMA’ILIYAH: SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

20-11-2014
05
NURUL HAYATI
MAZHAB SYI’AH JA’FARIYAH: SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

20-11-2014
06
ROVIDAWATI
MAZHAB ZHAHIRI: BIOGRAFI, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

27-11-2014
07
NIRRAHMATILLAH
MAZHAB KHAWARIJ: SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

27-11-2014
08
NURRAHMATULLAH
MAZHAB IBADHIYAH: SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

27-11-2014
09
REZA FAUZIAH
MAZHAB HANAFI: BIOGRAFI, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

27-11-2014
10
HAYATUN FAJERIAH
MAZHAB MALIKI: BIOGRAFI, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

27-11-2014
11
IRFAN INDRA
MAZHAB SYAFI’I: BIOGRAFI, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

04-12-2014
12
BUDIANSYAH
MAZHAB HANBALI: BIOGRAFI, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

04-12-2014
13
HARIS WANDI
MADRASAH HADITS (TRADISIONALISME) DAN MADRASAH RA’YU (RASIONALISME): SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUH KEDUANYA

04-12-2014
14
MULYASSIR
ALIRAN QADARIYAH: SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
04-12-2014
15
FAZKURURRAZI
ALIRAN JABARIYAH: SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
04-12-2014
16
A R I F I N
ALIRAN MURJI`AH: SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
11-12-2014
17
ZULKARNAIN
ALIRAN MU’TAZILAH: SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
11-12-2014
18
IRA FAZIRA
ALIRAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH: SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
11-12-2014
19
MUHAMMAD YUSRI
MAZHAB FALSAFI: SEJARAH LAHIR FILSAFAT ISLAM, TOKOH DAN METODENYA
11-12-2014
20
FITRAH SYUHADA

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ANTARA FILSAFAT BARAT DAN FILSAFAT ISLAM [TUDI PERBANDINGAN]
11-12-2014

21
MUHAMMAD TAIB BARAAH
MAZHAB TAFSIR BIL-MA`TSUR: PENGERTIAN, METODE PENAFSIRAN DAN CONTOH TAFSIRNYA
18-12-2014
22
HILDA MAISARAH
MAZHAB TAFSIR BIR-RA`YI: PENGERTIAN, METODE PENAFSIRAN DAN CONTOH TAFSIRNYA

18-12-2014
23
DIANA GUSTI
MAZHAB TAFSIR MAUDHU’I: PENGERTIAN, METODE PENAFSIRAN DAN CONTOH TAFSIRNYA

24
SAIDUL BAHRI
ALIRAN TASAWUF: ASAL-USUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
18-12-2014
25

ISMALIANA
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN ANTARA TASAWUF DAN THARIQAT [STUDI PERBANDINGAN]
18-12-2014
26
SITRIA FITRI
GERAKAN PEMURNIAN DAN PEMBAHARUAN ISLAM DI ARAB SAUDI
18-12-2014
27
MUFLIZAR NANDA
GERAKAN PEMURNIAN DAN PEMBAHARUAN ISLAM DI MESIR

28
MERAL OZTURK
GERAKAN PEMURNIAN DAN PEMBAHARUAN ISLAM DI TURKI: SEJARAH, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

25-12-2014

29
NURUL HIDAYATI
ISLAM SEKULAR DI TURKI: SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
25-12-2014

30
SITI AZZAHRA
GERAKAN PEMURNIAN DAN PEMBAHARUAN ISLAM DI INDIA: SEJARAH, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

25-12-2014
31
RIZKA AMALIA
GERAKAN PEMURNIAN DAN PEMBAHARUAN ISLAM DI INDONESIA: SEJARAH, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
25-12-2014
32
MR SYARIF NITIMUNG
GERAKAN KAUM PADERI DI SUMATRA BARAT: SEJARAH, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

25-12-2014
33
MISS SARIYAH MAEDING
JAM’IYYAT AL-KHAIR: SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

01-01-2015

34
MISS ZAKIYAH REHBARU
MUHAMMADIYAH: SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

01-01-2015
35
MISS HABIBAH YUNUH
PERSATUAN ISLAM (PERSIS): SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA

01-01-2015
36
ARIS MUNANDAR ALMI
AL-IRSYAD: SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
01-01-2015
37
MUHAMMAD IKBAL WIRZA
GERAKAN NEGARA ISLAM INDONESIA (NII): SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
01-01-2015
38
MISS SOFIYAH NAELUNAE
GERAKAN JAMA’AH TABLIGH: SEJARAH LAHIR, PAHAM KEAGAMAAN DAN PENGARUHNYA
08-01-2015
39
ZINZIAZ MARDIANSA
DEWAN DAKWAH ISLAM INDONESIA (DDII): SEJARAH LAHIR, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
08-01-2015
40
Belum ada nama
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII): SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
08-01-2015
41
Belum ada nama
DARUL ARQAM: SEJARAH MUNCUL, POKOK-POKOK PEMIKIRAN DAN PENGARUHNYA
08-01-2015


A.    Referensi
1.      Ahmad Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam.
2.      Munawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara.
3.      Majid Fakhri, Sejarah Filsafat Islam.
4.      Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan.
5.      Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam.
6.      Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.
7.      Harun Nasution, Mistisisme dalam Islam.
8.      Khudhari Bik, Tarikh al-Tayri’ al-Islami.
9.      Abu Wafa’ al-Ghanimi al-Taftazani, Sufi dari Zaman ke Zaman.
10.  Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.
11.  Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan.
12.  A. Mukti Ali, Islam dan Sekularisme di Turki Modern.
13.  A. Mukti Ali. Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah.
14.  Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam.
15.  Nurcholis Madjid, Khazanah Intelektual Islam.
16.  Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban.
17.  Marshal G.S. Hodgson, The Venture of Islam.
18.  Amelz (ed.), HOS. Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangan.
19.  B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia.
20.  Hamid Algar, Wahhabisme: Sebuah Tinjauan Kritis.
21.  Weinata Sairin, Gerakan Pembaruan Muhammadiyah.
22. A. Jainuri, Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Awal Abad Kedua Puluh.
23. Bisri Affandi, Syaikh Ahmad Syurkati (1874-1943) Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia.
24. Howard Federspiel, Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia.
25. Ismuha (Penerj.), Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh.
26. Ignaz Goldziher, Mazhab Tafsir dari Aliran Klasik Hingga Modern.
27. Bambang Irawan Hafiluddin, dkk., Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII.
28. M. Amin Djamaluddin, Bunker al-Zaitun, Fakta Kesesatan NII Panji Gumilang.
29. M. Amin Djamaluddin, Ahmadiyah dan Pembajakan al-Qur’an.
30. Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia.
31. Moenawar Chalil, Kembali kepada al-Qur`an dan as-Sunnah.
32. Simuh, Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam.
33. Asy-Syahrastani, Al-Milal wa Al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia.


                                                                             Banda Aceh, 31 Oktober 2014